Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Učitel a jeho žáci

Plánování výuky, podpora procesů učení, hodnocení práce žáků, rozvoj schopností žáků hodnotit vlastní práci, reflexe výuky, péče o klima Učitel je schopen prokázat profesní kompetence, které se projevují v klíčových oblastech jeho činností – zejména v plánování výuky, řízení a organizaci procesů učení, vedení žáků k hodnocení jejich práce, v hodnocení procesů i výsledků žákova učení a v systematické reflexi práce se žáky, ve vytváření podnětného prostředí pro učení apod.
Nejnovější příspěvky

Učitel a jeho profesní Já

Profesní kompetence, profesní znalosti, sebereflexe a osobnostní a profesní rozvoj Učitel disponuje osobnostními předpoklady a profesními znalostmi potřebnými pro výkon profese. Je schopen reflektovat sebe sama, usiluje o zkvalitňování své činnosti, přijímá odpovědnost za svůj profesní rozvoj a systematicky se vzdělává. Zvládá specifické nároky profese – je jazykově vybaven, zvládá ICT a orientuje se ve vědecké práci.

Učitel a jeho okolí

Rozvoj školy, klima školy, spolupráce s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu ke svému okolí. Je aktivním členem školního společenství. Spolupodílí se na rozvoji školy a zkvalitňování vzdělávání v ní. Přispívá k vytváření pozitivního klimatu školy, je si vědom toho, že je nositelem kultury školy. Vnímá spolupráci s rodiči žáků jako jednu ze základních podmínek pro výsledky učení žáků. Aktivně vyhledává příležitosti pro spolupráci s rodiči, odborníky a dalšími partnery školy s cílem zvýšení kvality učení žáků.

Profesní etika

Etické hodnoty a principy jsou základním předpokladem pro výkon učitelské profese. Učitel je vzorem pro své žáky svým vystupováním ve škole i na veřejnosti. Etické chování každého učitele udržuje důstojnost a důvěryhodnost celé profese učitele.